EN

นโยบายคุกกี้

การใช้คุกกี้ (COOKIES)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.machine-tech.co.th ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ www.machine-tech.co.th สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงานก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ www.machine-tech.co.th อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว www.machine-tech.co.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบริการ สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ที่อยู่ : 62 เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ซอย 34 แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : +662 726 7197

อีเมล : Admin@machine-tech.co.th